TJ Spartak Chrást z.s.

                           Provozní řád farské zahrady

         v Železniční ulici 477 v Chrástu

 

 

 

   Tento provozní řád je vydáván na základě dohody o spolupráci mezi Farním sborem ČCE v Chrástu a oddílem Sluníčko při TJ Spartak Chrást o.s. při využívání farské zahrady jako místa odpočinku, volnočasových a kulturních akcí a setkávání pro občany Chrástu.

 

 

1. Vlastníkem pozemku je Farní sbor ČCE v Chrástu, provozovatelem zařízení pro děti (dále jen dětského hřiště) Farní sbor Českobratrské církve evangelické Chrást

 

 

 

 

2. Farská zahrada je veřejnosti otevřena denně v době letního času od 09.00 do 18.00 hodin a v době zimního času od 09.00 do 17.00 hodin, po dohodě s farářem sboru i v jiný čas nebo pro zvláštní akce. Veřejně přístupná je přední část zahrady (od úrovně vchodových vrat po budovu fary).

 

 

 

 

3. Veškeré zařízení dětského hřiště je určeno pro děti do 6 let v doprovodu rodičů nebo osoby starší 18 let, která za dítě zodpovídá - a to za následujících podmínek:

a. za využívání herních prvků, za pohyb na hřišti a za případné újmy na zdraví a mejetku osob nenese odpovědnost provozovatel dětského hřiště ani majitel pozemku. Veškeré aktivity návštěvníků jsou na vlastní nebezpečí

b. jednotlivá zařízení je možné používat pouze k účelu k němuž jsou určena

c. dospělá osoba je povinna před tím, než se dítě dostane do kontaktu s herními prvky a pískovištěm, toto zařízení překontrolovat, je-li z hlediska bezpečnosti v pořádku

d. použít herní zažízení je zakázáno, pokud je kluzké nebo namrzlé nebo je na něm zjištěna závada nebo poškození

e. případné závady je návštěvník povinen ohlásit neprodleně správci zařízení

f. v případěch, které nejsou specifikovány v provozním řádu se postupuje v souladu s ČSN EN 1176-7 "Zařízení dětských hřišť - část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz" 

g. dětské prvky určené k hraní jsou v souladu s ČSN EN 1176-7 "Zařízení dětských hřišť"

h. provozní kontrola stavu hřiště je prováděna v rozmezí 1 až 3 měsíců nebo jak je uvedeno v návodu výrobce herních prvků

ch. hlavní roční kontrola je prováděna oprávněnou firmou v intervalech, nepřesahujících 12 měsíců

i. kontrola stavu pískoviště je prováděna provozovatelem průběžně, výměna písku spojená s desinfekcí pískoviště je prováděna 1x ročně

 

 

 

 

 

4. V celém objektu zahrady je zakázáno:

a. poškozovat zeleň, zařízení zahrady a domu

b. vstupovat se psy a jinými zvířaty

c. odhazovat odpadky (odpadky je možné odložit do koše na ulici)

d. rozdělávat oheň (pouze po dohodě s farářem sboru v prostoru ohniště)

e. kouřit a požívat alkohol nebo jiné omamné látky

f. vnášet skleněné a ostré předměty (např. lahve, nože, nůžky, injekční stříkačky ...) a zbraně

g. vstupovat osobám, které trpí nakažlivou nemocí nebo jsou v tzv. karanténě

h. používat prostor jako toalety

ch. provádět živou hudební produkci nebo pouštět reprodukovanou hodbu bez svolení majitele a provozovatele

i. jakékoli chování, kterým návštěvník ohrožuje sebe nebo ostatní 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Návštěvník zahrady vstupem na pozemek vyjadřuje souhlas s výše uvedeným provozním řádem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Majitel pozemku nebo provozovatel hřiště mohou rozhodnout o uzavření hřiště nebo celé zahrady v případě, že ohrožuje zdraví návštěvníků nebo se zde koná jiná akce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Důležitá čísla:

 

Karel Šimr, farář sboru – 739 244 774

 

Zdravotnická záchranná služba – 155

Hasičský záchranný sbor – 150 nebo 112

Policie ČR – tísňová linka 158 nebo služebna OO PČR Chrást 377 945 242

 

V Chrástu dne 14. srpna 2009

 

Farní sbor ČCE v Chrástu     oddíl Sluníčko při TJ Spartak Chrást      

                                                              

 

Karel Šimr, Libuše Klasnová                           Jan Kašák

SLUNÍČKO.bmp
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one